Om Fair Finance Guide

 

 

Initiativet
Organisationerna bakom
Granskningsmetoden
Frågor & svar
Svara banken
Initiativet
Initiativet

Initiativet

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

Genom en internationell metod kartlägger vi vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Vi kartlägger bankernas riktlinjer och gör sedan fallstudier för att se om de följer dessa riktlinjer i praktiken. Tanken är att konsumenter via webbplatsen enkelt ska kunna jämföra bankernas resultat, mejla sin bank och berätta vad man tycker samt få vägledning för att byta till en mer hållbar bank.

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och har där lyckats påverka banker och försäkringsbolag i en hållbar riktning. Fair Finance Guide finns i åtta länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien. Länderna samarbetar genom det nystartade nätverket Fair Finance Guide International. Sedan 2015 finns initiativet i Sverige. 

Vill du boka en föreläsning om hållbart sparande och om Fair Finance Guide? Hör gärna av dig till oss!

Organisationerna bakom
 • loggaSK_ rgb.jpg

  Sveriges Konsumenter är en oberoende, ideell organisation som kämpar för konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

  Sveriges Konsumenter arbetar nationellt och internationellt med kunskapsspridning, påverkan och opinionsbildning. Organisationen har 24 medlemsorganisationer och ger ut tidningen Råd & Rön.

 • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg

  Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna.

  Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

 • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png

  Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

 • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png

  Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vårt mål är en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

 • Naturskyddsföreningen

  Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen.

  Vi sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete. Genom medel från Sida samarbetar och stödjer vi över 60 miljöorganisationer över hela världen. Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

Granskningsmetoden

Granskningsmetoden

Fair Finance Guide granskar bankernas hållbarhetsarbete med fokus på hur deras investeringar, alltså de företag och verksamheter som bankerna investerar i och lånar ut pengar till, påverkar människor och miljön. Fair Finance Guide har sammanställt de viktigaste internationella konventionerna och standarderna inom hållbarhet och socialt ansvar och mäter hur väl bankerna följer dessa principer. Granskningen och betygen sätts enligt Fair Finance Guides internationella metod. Samma metod används i alla länder.

Två granskningsprocesser

1. Policy. Först granskas bankernas skrivna riktlinjer och vilka krav de säger att investeringarna ska följa. Vi går igenom bankens riktlinjer utifrån de internationella principerna. Ju fler principer som banken tydligt säger sig stå bakom och tillämpar på sina investeringar, och ju fler typer av investeringar som täcks, desto högre betyg får banken. För att få poäng måste bankerna vara tydliga, det räcker inte med svepande riktlinjer. FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer och Ekvatorprinciperna är exempel på standarder som principerna är hämtade ifrån. Samtliga finns angivna i granskningsmetoden nedan. 

Varje bank granskas och betygsätts inom 13 olika hållbarhetsområden (teman). Betygen sätts i procent mellan 0 till 100 och presenteras på webbsidan genom färgade staplar, ju längre stapel desto högre krav ställer banken. Granskningen av bankernas riktlinjer görs en gång om året.

2. Praktik. För att kontrollera hur bankerna följer sina riktlinjer gör vi fallstudier ett par gånger per år. Där granskas hur väl bankernas faktiska investeringar och agerande rimmar med riktlinjerna. Om en granskning visar att en bank inte följer sin policy får banken en varningssymbol på webbsidan. Genom att klicka på varningssymbolen får du en kort förklaring och kan även ladda ner och läsa hela fallstudien.

Granskningsmetoden är utvecklad av den nederländska konsultfirman Profundo i samarbete med organisationerna bakom Fair Finance Guide International.

Läs mer om granskningsmetoden

Läs våra årliga granskningsrapporter:

Granskningsrapport 2016 och bankernas detaljerade resultat
Granskningsrapport 2015 inkl bankernas detaljerade resultat
Granskningsrapport 2014 inkl bankernas detaljerade resultat

Frågor & svar

Frågor & svar

Planerar ni att granska flera banker?
På sikt hoppas vi att kunna utöka granskningen till fler banker.

Vem har utvecklat granskningsmetoden?
Det har organisationerna bakom Fair Finance Guide International gjort med hjälp av den nederländska konsultfirman Profundo som är en av de främsta inom detta område. Granskningsmetoden har utvecklats och testats i Nederländerna under drygt fem år.

Varför finns inte fondbolag och pensionsfonder med? 
Bankernas fondbolag ingår i granskningen. I framtiden hoppas vi kunna granska fler finansaktörer, framförallt enskilda fondbolag, pensionsfonder och försäkringsbolag.

Vad menar vi med bankernas investeringar?
Bankernas investeringar handlar bland annat om hur bankens fonder investerar i företags aktier och andra värdepapper.

Vad menar vi med bankernas utlåning?
Utlåning handlar bland annat om hur banken använder dina pengar på sparkontot för att ge lån till olika företag.

Svara banken

Svara banken

Så bemöter du bankens argument


”Vi är mycket bättre i praktiken”

Tyvärr visar tidigare granskningar att bankerna inte är så bra i praktiken som de gärna vill hävda. Våra fallstudier visar att det finns brister i det praktiska arbetet och att bankerna i vissa fall inte agerar i enlighet med sina riktlinjer. Fair Finance Guide kommer att fortsätta granska bankernas investeringar löpande genom fallstudier för att se hur de agerar i praktiken. 

 

”Vi har fler och tydligare interna riktlinjer som vi inte har publicerat”

Enligt FN:s vägledande principer räcker det inte med att ha interna riktlinjer. Riktlinjer ska publiceras öppet så att utomstående kan se hur banken tar ansvar. Riktlinjerna måste också vara tydliga, annars uppstår lätt tveksamheter och de blir svåra att följa i praktiken.

Under granskningsprocesserna får bankerna kommentera och komplettera sina resultat för att vi inte ska missa eller missförstå någon policy.

 

 

”Vi är inte aktiva inom alla områden som granskningen omfattar så därför kan vi inte få höga betyg."

Det stämmer inte, granskningsmetoden ställer bara krav på bankerna inom områden där de är aktiva. Om en bank inte är aktiv inom ett investeringsområde eller i en viss bransch krävs inte heller riktlinjer för detta. Men så fort en bank är aktiv så krävs det att investeringarna följer internationella standarder inom hållbarhet och socialt ansvar. Detta ligger i linje med FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar som föreskriver att ansvarsarbetet ska integreras i alla bankens aktiviteter.

 

Fair Finance Guide finansieras med stöd från

 • Sidas logga.jpg

Sprid Fair Finance Guide till fler!

Tack för att du delar!

×