Om metoden

Fair Finance Guide kartlägger bankernas hållbarhetsarbete genom en internationell granskningsmetod som kartlägger vilka hållbarhetskrav som bankerna ställer på de företag som de investerar i och lånar ut pengar till. Granskningskriterierna härör från internationella konventioner, normer och standarder inom hållbarhet och socialt ansvar, exempelvis FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fair Finance Guide granskar alltså hur väl bankerna ställer sig bakom och följer centrala principer i dessa ramverk.

Två granskningsmoment

1. Policy. En gång om året kartläggs och betygsätts bankernas skrivna hållbarhetsriktlinjer, alltså riktlinjer som bankerna säger att deras investeringar och utlåning ska följa. Ju fler av de internationella hållbarhetsprinciperna som banken tillämpar desto högre betyg får banken. En förutsättning är att riktlinjerna är tydliga och publika. Varje bank betygsätts inom 15 olika hållbarhetsområden. Betygen sätts i procent och illustreras på webbsidan genom färgade staplar. Ju längre stapel desto högre krav ställer banken enligt dess riktlinjer.

2. Praktik. För att kontrollera hur bankerna följer sina riktlinjer i praktiken görs fallstudier och stickprov ett par gånger per år. Om en granskning visar att en bank inte följer sin policy får banken en varningssymbol på webbsidan. Genom att klicka på bankens betyg beskrivs kort vad avvikelsen handlar om.

Granskningsmetoden är utvecklad av den nederländska konsultfirman Profundo i samarbete med de 50-tal organisationer som ingår i Fair Finance International.

Läs hela granskningsmetoden

Läs våra årliga granskningar av bankernas riktlinjer: