Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Utvinning av olja och gas skadar miljön på många olika sätt. Oljeplattformar, produktionsanläggningar och raffinaderier förorenar mark, luft och vatten. Oljan blir alltmer svåråtkomlig och oljebolagen tar sig allt djupare in i känsliga naturområden för att utvinna olja, till exempel i regnskogsområden och Arktis. Oljeutvinning har regelbundet bidragit till väpnade konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Läckor har lett till dödliga explosioner och föroreningar och industrin spelar som bekant också en stor roll i klimatförändringarna genom de fossila bränslen vi använder.

Bankerna har möjlighet att använda sitt inflytande för att motverka klimatförändringar, miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter i branschen. Banken bör kräva att företagen erkänner lokala lagar och suveränitet över råvaror. Företagen måste också vara öppna och betala skatt i de länder där de verkar. Dessutom bör de utarbeta strategier för att undvika olyckor och för en säkrare avfallshantering.

Tack för att du delar!

×